top of page

Adatvédelmi tájékoztató

Dr. Utassy Gábor, mint a weboldal (retrolak.hu) tulajdonosa az alábbiakban tájékoztatja a felhasználókat:

A retrolak.hu weboldal a működtetése során a használók személyes adatait nem gyűjti, nem archiválja, harmadik fél felé át nem adja.


Adatkezelési tájékoztató


 

1.Adatkezelő elérhetőségei

 

Adatkezelő neve: Dr. Utassy Gábor

Adatkezelő székhelye és postai címe: 1151 Budapest, Kert köz 14.

Adatkezelő e-mail címe: utassyga@gmail.com

Adatkezelő honlapjainak címe: www.retrolak.hu 

 
 

2.Az adatkezelés céljai, a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartama

 

A számviteli kötelezettség teljesítésével összefüggő adatkezelés
 

Az adatkezelés célja: a gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan egyik kötelezettségem a számviteli törvénynek való megfelelés. A hatályos törvények értelmében meg kell őriznem a foglalásokhoz és a számlázásokhoz kapcsolódó adatokat. Ezek azok az adatok, amelyet Ön a foglalást visszaigazoló e-mailben is lát.
 

Kezelt adatok köre: a foglaláskor megadott adatok, és a megrendelés.
 

Az adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásától független, törvényi kötelezettségem, így az adatokat akkor is meg kell őriznem, ha Ön ez ellen tiltakozna. Kérem, hogy a szolgáltatásomat ennek tudatában vegye igénybe.
 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat 8 évig őrzöm meg a fent megjelölt célból. 

 

3.Adatfeldolgozó igénybevétele

                           

Másik cég nem vesz részt adatfeldolgozóként a működésben.
A honlap üzemeltetéséhez a Silicium Network Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, röviden Silicium Network Kft., 2000 Szentendre, Papszigeti út 19. (www.silicium.eu ) szolgáltatását veszem igénybe.

 

 

4.Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

  

Az Ön által megadott személyes adatokhoz rajtam kívül más nem férhet hozzá.

Gondoskodom arról, hogy a személyes adatait védjem többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

 

5.Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
 

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Kötelességem Önt tájékoztatni arról, hogy

•milyen személyes adatait,

•milyen jogalapon,

•milyen adatkezelési cél miatt,

•milyen forrásból,

•mennyi ideig (hány évig) kezelem.
 

Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesítem.

 

5.2. A helyesbítéshez való jog

 
Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsam valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja a számlázási címét vagy postai elérhetőségét). Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítem, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítem.

 

5.3. A törléshez való jog

 
Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti személyes adatainak a törlését.

 

A törlési kérelmét abban az esetben utasítom el, ha a jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például számviteli kötelezettség teljesítésével összefüggő adatkezelés.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítem, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
 

5.4. A zároláshoz való jog

 

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait zároljam. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a jogellenesen kezeltem személyes adatát, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy személyes adatait ne töröljem. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig tovább tárolom a személyes adatait, és az eljárás lezárását követően törlöm az adatokat.

 

5.5. A tiltakozáshoz való jog

 
Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha személyes adatát a hozzájárulása nélkül közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználnám.

 

 

6.Az Ön jogérvényesítési lehetősége

 

6.1. A Hatósághoz fordulás lehetősége

Amennyiben az Ön megítélése szerint megsértettem a személyes adatai védelméhez fűződő jogát, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezheti.

A NAIH elérhetőségei:

•NAIH posta címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

•NAIH e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

•NAIH központi telefonszáma: +36 (1) 391-1400

 

6.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet ellenem. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
 


7. A fentiek alapjául

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint

- 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése szolgáltak

bottom of page